สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เทศกาลหุ่นและศิลปะเพื่อสังคม

เทศกาลหุ่นและศิลปะเพื่อสังคม 

วันจัดงาน : 11-12 มกราคม 2557   เวลา 10:00-19:00 น.

สถานที่จัดงาน: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา)  ตลาดน้ำอัมพวา

ผู้จัดงาน: มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม

ผู้ร่วมจัดงาน: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา)

                       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม

ความเป็นมา

     เทศกาลหุ่นและศิลปะเพื่อสังคม สืบเนื่องและพัฒนามาจากเทศกาลหุ่นสายสานใจ สายใยชุมชน ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2556 จัดโดย คณะหุ่นสายเสมา ร่วมกับโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม โและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จนก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสามองค์กร ในการที่จะสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน โดยใช้สื่อศิลปะหุ่นในการเชื่อมร้อยสายสัมพันธ์สร้างสรรค์ศิลปะชุมชนให้ยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนจากทาง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม  ปัจจุบันคณะหุ่นสายเสมา ได้ปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นมูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม โดยมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ให้แก่เยาวชน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ด้วยนิยาม “เพราะศิลปะสร้างฉัน ฉันจึงฝันจะสร้างสื่อเพื่อสังคม” 

       เทศกาลหุ่นและศิลปะเพื่อสังคม ได้ปรับเปลี่ยนและเปิดกว้างให้กับหุ่นที่หลากหลายประเภทเข้าร่วมในเทศกาลนี้มากขึ้น แต่หุ่นสายยังคงเป็นแกนหลักของงานเทศกาล อีกทั้งได้เชิญศิลปินนักเชิดหุ่นและผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นจากต่างประเทศมาร่วมในเทศกาลดังกล่าว ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าเยาวชนที่เป็นนักเชิดหุ่นรุ่นใหม่หรือคนทั่วไปที่สนใจการแสดงหุ่น จะได้เรียนรู้จักศิลปะหุ่นของโลก ผ่านนักเชิดหุ่นมืออาชีพที่มาร่วมในเทศกาลดังกล่าว และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาคณะหุ่นของตนต่อไป  

      

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้สื่อศิลปะหุ่นสาย
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของหุ่นสายเยาวชนในเครือข่ายของหุ่นสายเสมา โดยผ่านการแสดงผลงาน
  3. เพื่อต่อยอดพัฒนาศักยภาพศิลปะหุ่นสายให้แก่เยาวชน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นจากประเทศสวีเดน และประเทศอื่นๆที่มาร่วมงาน
  4. ส่งเสริมการต่อยอดและผลทางการสนับสนุนที่ยั่งยืนของเครือข่ายหุ่นสายไทยและหุ่นสายอาเซียนและนานาชาติ

      ในปี 2566 ผลพ่วงจากการที่มูลนิธิหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม ได้จัดอบรมและพัฒนาวิชาชีพศิลปะการแสดงหุ่นสายให้แก่เยาวชนตามโรงเรียนต่าง จนก่อเกิดคณะหุ่นสายขึ้นตามโรงเรียนต่างๆและต่อยอดพัฒนาไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน สื่อรณรงค์ บางโรงเรียนกลายเป็นวิชาชีพเสริมให้แก่นักเรียน ได้แก่

หุ่นสายโรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี

หุ่นสายช่อชะคราม โรงเรียนวัดเขายี่สาร สมุทรสงคราม

หุ่นสายฉู่ฉี่บันเทิงศิลป์ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ สมุทรสงคราม

หุ่นสายศิษย์เสมา โรงเรียนบ้านหนองโสน บุรีรัมย์

หุ่นสายโรงเรียนพีระยา นาวิน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

view